فعاليت‌هاي هنري

واقعيت اين است كه تفكيك فعاليت‌هاي علمي و هنري داريوش صفوت كار دشواري است زيرا نگرش او به هنر، نگرشي علمي و فلسفي بود از اين رو ترجيح داده شد كه بخش اصلي آثار او در بخش علمي دسته بندي شود و در اين بخش به
آثار شنيداري
كنسرت‌ها
اشاره مي‌شود. از سال 1376 و پس از پنجاه سال و اندي كار اداري و دانشگاهي كه بازنشسته شد، فرصت يافت تا يادداشت‌ها و فيش‌هاي تهيه شده در اين سالها را بازنگري و مرتب كند، آنگاه به خواهش دوستان بخشي از اين تحقيقات را از آذر 1384تا اسفند 1388 به مدت حدود پنج سال در قالب سمينارهايي ارائه داد. بخش هنري اين سمينارها حدود 500 ساعت است كه به صورت فيلم باقي مانده است.

Navigation

Social Media